top of page
Praktisch

Tarieven

De prijs bevat 3 bestanddelen: erelonen, kantoorkosten, en BTW.

 

BTW

De prestaties van advocaten zijn onderworpen aan BTW.

Alle hieronder vermelde tarieven moeten worden verhoogd met 21 %.

 

Erelonen

De erelonen worden aangerekend per werkelijk gepresteerde tijdseenheid. De tarieven liggen tussen de 125 en 250 euro per uur, afhankelijk van de waarde van de zaak, de aard en complexiteit van het werk, de specialisatiegraad van de advocaat, de financiële draagkracht van de cliënt en het behaalde resultaat.

 

Andere afspraken zoals abonnementen, incassotarief of een vast bedrag voor een afgebakende prestatie zijn mogelijk.

Kosten

Kantoorkosten

Er worden variabele kosten, specifiek voor het dossier aangerekend.

* Beheerdossier: 80 euro jaarlijks

* Uitgaand tikwerk: 10 euro per blad

* Postkosten: werkelijke prijs

* Verplaatsingen: 0,50 euro per km

* Bankverrichtingen: 5 euro per verrichting

* Archivering dossier: 50 euro

 

Externe kosten

Externe kosten worden doorgerekend aan de werkelijke kostprijs.

Het kan gaan om kosten betaald aan gerechtsdeurwaarders, rechtbanken, vertalers, etc.

Algemene voorwaarden

U kunt de onderstaande algemene voorwaarden hier downloaden in het NL, FR en ENG.

1. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd onder de toepassing van deze algemene voorwaarden. De cliënt wordt geacht de algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

2. Prestaties worden aangerekend aan de op de datum van facturatie van toepassing zijnde tarieven. De tarieven kunnen door de advocaat elk jaar worden verhoogd met 5 % of worden geïndexeerd met de gezondheidsindex.

3. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum.

Facturen houdende provisies zijn onmiddellijk en voor aanvang van de dienstverlening betaalbaar.

4. Bij niet tijdige betaling worden van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling verwijlintresten aangerekend, vanaf de vervaldatum tot de dag van algehele betaling, tegen een intrestvoet van 10 % per jaar voor niet-ondernemingen en tegen de intrestvoet Wet Betalingsachterstand Handelstransacties voor ondernemingen, en wordt het factuurbedrag met 10 % verhoogd bij wijze van schadevergoeding voor buitengerechtelijke kosten, tijdverlies, administratiekosten, enz.

De cliënt kan aanspraak maken op een gelijkwaardige vergoeding t.a.v. de advocaat die in gebreke blijft.

5. Bij gebreke aan ontvangst van betaling behoudt de advocaat zich het recht voor om, tot de betaling van alle facturen die door de cliënt verschuldigd zijn in alle dossiers die voor de cliënt worden behartigd, hetzij zijn prestaties te schorsen, hetzij de overeenkomst(en) met de cliënt met onmiddellijke ingang (d.i. zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst) te ontbinden lastens de cliënt. De advocaat is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van zijn werkzaamheden of de beëindiging van zijn overeenkomst(en) met de cliënt.

6. Indien de advocaat in een zaak de belangen van meerdere cliënten behartigt, zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de facturen die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke cliënt de advocaat zijn factuur heeft opgemaakt. Indien de advocaat in een dossier de belangen van meerdere cliënten behartigt, mag hij ervan uitgaan dat deze cliënten elkaar onderling vertegenwoordigen, in het bijzonder wat betreft de uitwisseling van informatie, het geven van goedkeuring aan ontwerpteksten en het geven van goedkeuring voor handelingen.

7. Facturen kunnen enkel schriftelijk en gemotiveerd worden betwist binnen de 14 dagen na factuurdatum.

8. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de cliënt aan hem verschuldigd is (ook al zouden die nog niet opeisbaar zijn). De advocaat brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

9. Teksten van Lotte Vanfraechem zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder haar uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming.

10. De verbintenissen van de advocaat worden geacht te zijn ontstaan, te zijn uitgevoerd en te moeten worden uitgevoerd in het kantoor te 9000 Gent, Lange Boomgaardstraat 6.

11. Klachten over de diensten van de advocaat moeten schriftelijk en gemotiveerd binnen de 14 dagen na de prestatie of na de einddatum voor het leveren van de prestatie worden geformuleerd.

12. De cliënt aanvaardt dat de vergoeding van zijn schade of nadeel geleden door een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van een vrijwillige delictuele daad of een opzettelijke daad van de advocaat.

De niet-verzekerde aansprakelijkheid van de advocaat is in elk geval beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de diensten die aanleiding gaven tot de aansprakelijkheid.

13. Alle geschillen die zijn ontstaan of kunnen ontstaan naar aanleiding van de relatie tussen advocaat en cliënt vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechters, meer in het bijzonder het vredegerecht Oost-Vlaanderen eerste kanton Gent, de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Gent, en de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Gent. Deze bevoegdheid is exclusief, met dien verstande dat de advocaat daarnaast het recht heeft om de cliënt te dagvaarden voor de rechter die (internationaal) bevoegd is voor de woonplaats of zetel van de cliënt. Het Belgische recht is van toepassing.

Verzekering

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van Lotte Vanfraechem is verzekerd via de Orde van Vlaamse Balies door de verzekeraar NV Amlin Europe (vennootschap naar Nederlands recht, ondernemingsnummer 0416.056.358, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel). Op eenvoudig verzoek is een kopie van de polisvoorwaarden verkrijgbaar.

 

De verzekering heeft tot voorwerp de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de advocaat, zowel de contractuele als de extra-contractuele, voor de schade of het nadeel toegebracht aan derden, onder wie begrepen de cliënten, in de uitoefening van zijn beroep, of tijdens of ter gelegenheid van de uitoefening van zijn beroepsbedrijvigheid.

 

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (BA beroep) is verzekerd tot een bedrag van 2.500.000,00 euro per schadegeval. Er geldt een vrijstelling van 2.500,00 euro per schadegeval en per advocaat. De verzekeraar zal het totale schadebedrag aan de schadelijder(s) betalen om vervolgens de vrijstelling bij de advocaat te recupereren.

De extra-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid (BA uitbating) is verzekerd tot een bedrag van 6.200.000,00 euro per schadegeval voor lichamelijke schade en 620.000,00 euro per schadegeval voor stoffelijke schade of onstoffelijke schade.

 

De verzekering is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de advocaat uitvoert vanuit zijn in België gevestigd kantoor. Zijn echter niet verzekerd: de eisen die tegen de advocaat worden ingesteld in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

 

De cliënt aanvaardt de hierboven vermelde verzekering en aanvaardt dat de vergoeding van zijn schade of nadeel wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd (zijnde 2.500.000 euro voor feiten vanaf 1 januari 2017, en 1.250.000 euro voor oudere feiten). Deze beperking is niet van toepassing in geval van een vrijwillige delictuele daad of een opzettelijke daad van de advocaat.

 

De niet-verzekerde aansprakelijkheid van de advocaat is in elk geval beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de diensten die aanleiding gaven tot de aansprakelijkheidskwestie.

 

De cliënt heeft de mogelijkheid, mits hij de bijkomende premie betaalt, om voor de behandeling van zijn zaak een hogere verzekering te sluiten.

Deontologie

Lotte Vanfraechem verkreeg de titel van advocaat in België. Zij is lid van de Orde van Advocaten bij de balie Gent. De advocaat is aan beroepsregels en gedragscodes onderworpen. U kan de Nederlandse tekst daarvan vinden via de Orde van Vlaamse Balies.

U vindt daar ook uitleg over de geschillenbeslechting in geval u klachten hebt over uw advocaat.

Voor een overeenkomst gesloten op afstand of buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening geldt in sommige gevallen een herroepingsrecht voor de consument gedurende 14 dagen. U vindt hier de instructies en een modelformulier.

Witwaspreventie

De advocaat is in bepaalde gevallen gehouden om informatie te verzamelen om zijn opdrachtgever en de afkomst van bepaalde fondsen te identificeren. Dit kan de medewerking van de cliënt vergen, en de voorlegging van identiteitsdocumenten en uittreksels uit rechtspersonenregisters. De advocaat is in bepaalde gevallen verplicht transacties die mogelijk verband houden met witwassen te melden aan zijn stafhouder.

bottom of page